Than Long Huyet Kiem

By | July 24, 2012

Thần Long Huyết Kiếm

The Blood Sword I

Cast members / Dien Vien

Hà Gia Kính, Duong Trach Lam, La Tung Hue, Diep Ngoc Khanh, Lien Vi Kien, Ly Le Nhi, Tran Boi San, Bang Thu Nhan, Mach Le Hong, Trinh Quan Xi, Vien Khiet Nghi, La Liet

Xem Online

http://tuphim.org/phim88/index.php?topic=632.0