Song Tau Hai – Bao Liem, Van Son

By | February 29, 2012

http://www.youtube.com/watch?v=hY7pnfXKRqI&feature=related

Vân SÆ¡n – Bảo Liêm – Song tấu hài