Nguoi Vo Cam

By | November 22, 2011

Sầu Lẻ Bóng 1 – Người Vợ Câm

Giấc Mộng nguyên tác Quỳnh Dao

Tình Cảm Xã Hội Đài Loan
Starring: LÆ°u Tuyết Hoa, Lâm Thụy DÆ°Æ¡ng, Triệu VÄ©nh HÆ°Æ¡ng, Du Tiếu Phàm, Kim Siêu Quần…..